Deelnamereglement IJsselsteinloop

ALGEMEEN
1. De IJsselsteinloop wordt georganiseerd door de Stichting IJsselsteinloop. Het deelnamereglement IJsselsteinloop is vastgesteld door het bestuur van de Stichting IJsselsteinloop.
2. De Stichting IJsselsteinloop is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (nummer 30222251).
3. Deelnemen aan de IJsselsteinloop, kan uitsluitend op basis van dit reglement. Deelname aan de IJsselsteinloop betekent dat de inhoud van het reglement bij de deelnemer bekend is en deelnemer zich hier aan onderwerpt.
4. Verder informatie over de IJsselsteinloop is te vinden op de website www.ijsselsteinloop.nl

ALGEHELE LEIDING
5. De IJsselsteinloop staat onder algehele leiding van het bestuur van Stichting IJsselsteinloop.
Het bestuur van de Stichting IJsselsteinloop wordt bijgestaan door diverse vrijwilligers.

DEELNAME
6. Deelname aan de IJsselsteinloop geschiedt geheel voor eigen risico. De Stichting IJsselsteinloop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
7. Het bestuur van Stichting IJsselsteinloop en/of de betrokken vrijwilligers zijn gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de loop te halen indien deze zich niet houdt aan dit
reglement of zich volgens het bestuur en/of de betrokken vrijwilligers onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement door het bestuur noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk. Deelnemer wordt dan niet opgenomen in de uitslagen.
8. De organisatie houdt zich het recht voor deelnemers waarvan, naar mening van de organisatie, de verwachting is dat zij buiten de limiet zullen finishen uit de race te nemen.
9. Deelneming aan de IJsselsteinloop is alleen mogelijk onder eigen naam en het met die naam corresponderende startnummer.

VEILIGHEID
10. Ten behoeve van een veilig verloop van de IJsselsteinloop beschikt de Stichting IJsselsteinloop over een veiligheidsplan. Het veiligheidsplan is een weergave van de gemaakte afspraken en getroffen maatregelen die de Stichting IJsselsteinloop neemt ten aanzien van de veiligheid. Het veiligheidsplan is vastgesteld door het bestuur van de Stichting IJsselsteinloop en dient als leidraad voor alle vrijwilligers van de IJsselsteinloop. De aanwijzingen van het bestuur van de Stichting IJsselsteinloop en haar vrijwilligers (o.a. verkeersregelaars) moeten te allen tijde worden opgevolgd.
11. Hulpdiensten (bijv. politie, ambulance, medische staf) kunnen te allen tijde interveniëren. In dat geval worden de aanwijzingen van de betreffende hulpdienst opgevolgd.
12. Tijdens de evenementen blijven de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens onverkort van kracht, tenzij, op basis van de verstrekte vergunningen,
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
13. De organisatie van de IJsselsteinloop behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of de IJsselsteinloop geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht situaties of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van de (im)materiële schade. In geval van afgelasting in verband met het voorgaande, c.q. overmacht, zal geen nieuwe datum worden vastgesteld.
14. Het niet opvolgen van de instructies van het bestuur, vrijwilligers en hulpdiensten zal
diskwalificatie tot gevolg hebben.
15. In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 13, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
16. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat het parcours, met uitzondering van het parcours van de Jeugdloop, niet geheel autovrij is.
17. Het is niet toegestaan met een rolstoel, wheeler, skates, driewielers etc. deel te nemen aan de IJsselsteinloop. Ook is het niet toegestaan met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Stichting IJsselsteinloop.

INSCHRIJVING
18. Inschrijving voor de IJsselsteinloop is mogelijk zowel door middel van voorinschrijving via de
website van Stichting IJsselsteinloop als via na-inschrijving. Actuele inschrijfgelden voor zowel
de voor- als na-inschrijving worden gepubliceerd op de website van de IJsselsteinloop.
19. De voorinschrijving voor de IJsselsteinloop opent op 1 december en sluit circa 3 weken voor de loop. Actuele sluitingsdata worden gepubliceerd op de website van de IJsselsteinloop.
20. Vervallen
21. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld door de deelnemer.
22. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de online voorinschrijving kan de deelnemer zijn of haar startnummer op de dag van de loop vanaf 08:00 ophalen op de daarvoor ingerichte locatie op de Overtoom.
23. Bij na-inschrijving ontvangt de deelnemer het startnummer direct na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld.

WIJZIGEN INSCHRIJVING
24. Inschrijving is persoonsgebonden.
25. Inschrijvingen voor het individuele klassement kunnen tot het sluiten van de voorinschrijving geannuleerd worden. Deelnemer krijgt dan de helft van het betaalde inschrijfgeld retour.
26. Het is wel mogelijk de voorinschrijving over te dragen naar een andere deelnemer tegen een betaling van een overdrachtsvergoeding van €2. Dit kan deelnemer regelen via inschrijving@ijsselsteinloop.nl. Ook op de dag van de loop kan dit bij het Hoofd Inschrijving in het Fulcotheater.
27. Ook kan een ingeschreven deelnemer de afstand wijzigen. Deze wijziging kan de ingeschreven deelnemer, tot aan sluiting van de voorinschrijving, aanvragen via inschrijving@ijsselsteinloop.nl. Ook op de dag van de loop kan dit bij het Hoofd Inschrijving in het Fulcotheater.

UITSLAGEN
28. De IJsselsteinloop maakt gebruik van klassementen op basis van geslacht en de gelopen afstanden van de deelnemers. Voor de indeling is het geslacht zoals opgeven bij inschrijving beslissend.
29. De deelnemer kan slechts aanspraak maken op de eventuele prijs voor het klassement van de afstand waarvoor men heeft ingeschreven.
30. De uitslagen van de evenementen en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (bruto tijd). Tevens wordt ook de netto tijd geregistreerd door middel van een tijdregistratiechip. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van het bestuur van de Stichting IJsselsteinloop.
31. Het gebruik van een door de Stichting IJsselsteinloop voorgeschreven tijdregistratiechip is
verplicht. Deze chip is in het startnummer verwerkt. Het startnummer dient zichtbaar aan de
voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is niet toegestaan het startnummer om te
vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet meer zichtbaar zijn.
32. Uitslagen van de IJsselsteinloop worden voor alle deelnemers, de klassementen en de
Bedrijvenloop op de website van de IJsselsteinloop bekend gemaakt. Hierbij wordt de naam en de woonplaats van de deelnemer alsook de gelopen tijd gepubliceerd. Deelnemer kan achteraf om verwijdering van zijn/haar naam verzoeken via info@ijsselsteinloop.nl.

TIJDSLIMIET
33. De limiet op de halve marathon bedraagt 2 uur 30 minuten. De limiet op de 10 km bedraagt 1 uur 30 minuten. De limiet op de 5 km bedraagt 45 minuten
34. Achter de laatste loper, bevindt zich een vrijwilliger van de IJsselsteinloop (fietser of
35. bezemwagen).
36. De organisatie houdt zich het recht voor deelnemers waarvan, naar mening van het bestuur en/of betrokken vrijwilligers, de verwachting is dat zij buiten de limiet zullen finishen uit de race te nemen. Doorlopen op eigen risico is niet toegestaan.

PRIVACY
37. Bij de inschrijving voor de IJsselsteinloop worden persoonsgegevens van de deelnemers
geregistreerd. De Stichting IJsselsteinloop garandeert zorgvuldig en binnen de wettelijke
regelgeving met deze gegevens om te gaan. De privacyverklaring van de Stichting IJsselsteinloop is beschikbaar op de website van de IJsselsteinloop.
38. Deelnemers hebben de mogelijkheid zich aan te melden voor een maandelijkse nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink verwerkt, deelnemer kan zich via deze link op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrieven.
39. De IJsselsteinloop geeft geen deelnemergegevens door aan derden voor commerciële
doeleinden.
40. Deelnemer gaat zonder enig voorbehoud akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke (bijvoorbeeld op internet) voor promotionele doeleinden van de IJsselsteinloop en partners zonder daarvoor vergoeding te kunnen claimen. Deelnemer kan bij het bestuur van de Stichting IJsselsteinloop achteraf aangeven dat hij/zij wenst dat zijn/haar foto(‘s) verwijderd word(t)(en).
41. Stichting IJsselsteinloop staat niet in voor opnames gemaakt door externe foto en/of videograven die gemaakt worden voor, tijdens en na deelname aan de IJsselsteinloop.

BEDRIJVENKLASSEMENT
42. Het Reglement van de IJsselsteinloop is ook van toepassing op deelnemers van het bedrijvenklassement.
43. Deelname aan het Bedrijvenklassement staat open voor bedrijven en andere instellingen.
44. Ieder bedrijf dient zich in het bedrijvenklassement in te schrijven onder de naam van het bedrijf dat het vertegenwoordigt.
45. Bij de inschrijving kan voor team zelf een naam opgeven die niet gelijk hoeft te zijn aan de naam van het bedrijf.
46. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. Van een team mogen zowel werknemers als niet-werknemers deel uit maken. Alle leden van een team lopen dezelfde afstand. Een team schrijft dus in voor de 5 kilometer, de 10 kilometer of de halve marathon.
47. De teamscore wordt bepaald door optelling van de tijd van de eerste 4 binnengekomen deelnemers van dat team.
48. Winnaar van de bedrijvenloop van de betreffende afstand is het team met de laagste teamscore. Er zijn voor alle afstanden bekers en prijzen voor de eerste drie teams.
49. De inschrijfprocedure is als volgt:
Deelnemende teams dienen zich aan te melden via het Inschrijfformulier op onze site www.ijsselsteinloop.nl. Dit kan al als nog niet alle deelnemers bekend zijn. Daarna krijgt de teamleider informatie over de wijze van inschrijving van de teamleden, een rekening voor het inschrijfgeld en verdere informatie over het bedrijvenklassement. De persoonsgegevens van de teamleden moeten worden ingevuld op de manier zoals vermeld in de informatie die de teamleider ontvangt. Het inschrijfgeld dient uiterlijk een week vóór de IJsselsteinloop te zijn overgemaakt.
50. De tijdregistratie vindt plaats met behulp van een chip bevestigd aan de achterkant van het startnummer.
51. Van deelnemers, die om wat voor reden dan ook zonder startnummer lopen of deze niet op de juiste manier dragen, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij krijgen voor de bedrijvenloop geen eindtijd toegekend.
52. De deelnamekosten voor teams zijn: € 195,– per team.
53. Iedere deelnemer kan slechts voor één bedrijventeam uitkomen.

COVID

54. De IJsselsteinloop is gebonden aan wettelijke en morele verplichtingen betreffende het COVID-19 virus. Wij doen ons uiterste best om een volwaardige IJsselsteinloop te organiseren, maar dit kan ingeperkt of geannuleerd worden door de omstandigheden in de periode voorafgaand of tijdens de IJsselsteinloop. Mocht het in de periode voorafgaand de IJsselsteinloop duidelijk worden dat een fysiek evenement geen doorgang kan vinden, dan doen wij onze uiterste best om een virtueel evenement te organiseren. Een individuele inschrijving voor de IJsselsteinloop verschuift dan automatisch naar de virtuele editie, hier worden geen uitzonderingen voor gemaakt. Inschrijvingen in het bedrijvenklassement verschuiven we in overleg met het deelnemende bedrijf. Ook afgelasting i.v.m. overmacht, zoals benoemd in punt 13, kan uitdrukkelijk nog van toepassing zijn als bijvoorbeeld kort van tevoren duidelijk wordt dat een volwaardige IJsselsteinloop niet mogelijk is.

TENSLOTTE
55. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting
IJsselsteinloop.